• Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn

M.Tech. 1st year

 

Roll noNameEmail ID
183356001Ashish Karale
183350001Mukul Yambal
183352001Gagan Gautam
183350002Anshul Kumar
183350003Swapnil Labade
183350005Sakshi Pandey
183350006Challa Sivaramireddy
183350007Vennam Thirumal Reddy
183350008Lahari Yaddanapudi
183350009Nisha B Sathish
183350010Swagatika Priyambada
183350011Gaurav Kishore Dubey
183350012Shataxi Tulsian
183350013Priyanka Gogoi
183350014Sunny Johri
183350015Naik Shweta Vinayak
183350016Ananya Sarangi
183350017Satish Dulla
183350018Akanksha Chavan
183350019Prathamesh Antarkar
183350020Sameer Kulkarni
183350021Aman Srivastava
183350022Nilesh Vadgave
183350023Abhishek Khaire
183350024Setu Dabhi
183350025Reshma Sahoo
183350026Rohit Kumar Prince
183350027Divya Singh
183350028Aman Lonare
183350029V.Surya Prakash Nayak
183350030Shailesh Holkar
183350031Jayesh Dayma