• Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn

M Tech 1st year Students

Roll No Name
183356001 Ashish Karale
193350001 Divakar Kumar
193350002 Rakendu S
193350003 Anshul Dhakar
193350004 Ankur Dubey
193350005 Danyal Bin Islam
193350006 Sudhamayee Pochiraju
193350007 Amogh Upadhyay
193350008 Sweta Shaw
193350009 Shivanand Nalgire
193350010 Abino Simon
193350011 Maramreddy Poornanand
193350012 Pavan Vithalrao Muttepawar
193350013 Aditi Yadav
193350015 Anjali James K
193350016 Dnyaneshwar Sanap
193350017 Krritika R Patel
193350018 Fathima Nidha
193350019 Shreya Jaiswal
193350020 Sudhakar Katiyar
193350022 Ritesh Singh Sisodia
193350023 Akshay G
193350024 Shekhar M Samudre
193355001 Vishnu Jayan
19335R001 Tresa Maria